§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest OCX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Zimnej 1 (kod 65-001), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000451975, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, NIP 9291854437.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem pracy  lub umowami cywilnoprawnymi,  a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja prowadzonego przez Organizatora Centrum Rozrywki „Park79” zlokalizowanego w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79.

§ 3

Zasady Konkursu 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać publiczny profil w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 3. wykonanie kreatywnej fotografii z widoczną literą P,
 4. dodanie fotografii, o której mowa w pkt 1 na publiczny profil uczestnika Konkursu w serwisie społecznościowym Instagram,
 5. oznaczenie fotografii, o której mowa w pkt 1 profilem „park79zg”,
 6. w opisie fotografii, o której mowa w pkt 1 umieszczenie hasztagów #park79zg i #park79xhotelparadise,
 7. wypełnienie i wysłanie formularza uczestnictwa w Konkursie dostępnego na stronie park79.pl/hp
 8. Organizator nagrodzi 3 uczestników Konkursu oceniając m.in. walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, kreatywność.
 9. Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości. Dopuszcza się modyfikację zdjęcia w programach graficznych poprzez redukcję/balans kolorów, rozjaśnianie, kontrastowanie, kadrowanie.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie naruszające dobre obyczaje, ogólnie przyjęte normy, obraźliwe lub w sposób kontrowersyjny przedstawiające treści niezgodne z przepisami prawa.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Fotografię, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 należy opublikować w sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 2 do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 23.59.
 2. Wszelkie zgłoszenia dokonane z naruszeniem terminu o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Autor zdjęć ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępnione zdjęcia naruszały prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych zdjęć związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych Organizatora oraz Centrum Rozrywki Park 79 tj.: w akcjach promocyjnych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, kopertach, albumach, katalogach, notatnikach z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia  do obrotu, bez jakichkolwiek roszczeń majątkowych ze strony Uczestników Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 
 5. Opublikowanie fotografii o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli (treść poniżej) o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca publiczny profil w serwisie społecznościowym Instagram.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OCX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Zimnej 1 (kod 65-001), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000451975
  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bhpex.pl,
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników w wiadomości e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i odbioru nagród,
  1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 
  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres) są niezbędne do zawiadomienia o nagrodzie uzyskanej w Konkursie. 
 5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 6. W sytuacji spornej w interpretacji niniejszego regulaminu, zapisy i jego postanowienia rozstrzyga ostatecznie Organizator.

§ 6

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

I Miejsce: voucher ważny do dnia 31.11.2023 o wartości 3000 zł na pobyt weekendowy dla dwojga w czterogwiazdkowym hotelu Grape Town Hotel wraz ze SPA, parkingiem i śniadaniem oraz 3-daniową kolacją w restauracji Wino i Grono i parringiem win,

II Miejsce: voucher ważny do dnia 31.11.2023  o wartości 2860 zł na jednodniowy pobyt w Hades Sport pub & bowling dla 6 osób wraz z open barem oraz rabatem 80% na pokoje w czterogwiazdkowym hotelu Grape Town Hotel z wliczonym parkingiem i śniadaniem,

III Miejsce: 3-daniowa kolacja dla 2 osób wraz z parkingiem win oraz rabatem 80% na pokój w czterogwiazdkowym hotelu Grape Town Hotel z wliczonym parkingiem i śniadaniem.

 • Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 3 osobom.
 • Laureaci Konkursu (osoby nagrodzone) zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu, w przesłanej wiadomości e-mail na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail
 • Laureaci mogą zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie mogą przenieść prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy składać do Organizatora w formie pisemnej przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu. Aktualny regulamin  konkursu jest dostępny na park79.pl/hp-regulamin
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 5. Serwis społecznościowy Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
 6.  

§ 9

Polityka prywatności

Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania Laureatów o wygranej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 08 maja 2023 r.

Informacji dotyczących konkursu udziela: biuro@park79.pl